Política de dades

L'entitat responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat de les Illes Balears. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu adreçar-vos per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears)