Manuals de treball

Manual de tècniques de redacció de documentació administrativa

manual

L’objectiu bàsic del Manual de tècniques de redacció de documentació administrativa és la unificació de criteris a l’hora de redactar la documentació administrativa de la UIB i  l’assoliment  dels  elements  formals  imprescindibles determinats per  la  legislació aplicable a cada document.

Manual d'estil per als correctors del Servei Lingüístic

manualEls criteris Per als correctors del Servei Lingüístic són els que aplica aquest servei des dels punts de vista tipogràfic, ortogràfic, morfològic, sintàctic i lèxic, i des dels punts de vista del tractament personal, la traducció i la bibliografia, als textos que produeix la institució universitària.

Aquests textos són documents administratius (oficis, certificats, convenis, actes, informes, memòries, cartes, e-mails, Full Oficial de la Universitat, etc.), escrits de difusió de les activitats de la institució (programes, pàgines web, cartells, invitacions, etc.) i els resultats de la recerca: articles científics i llibres i revistes editats per la Universitat.

Seguint aquests criteris, els redactors d’aquests tipus de textos contribuïu a la coherència lingüística institucional que es proposa.

Guia de denominacions de la UIB

manualPresentam aquesta Guia de denominacions de la UIB com un ajut per a la comunitat universitària per implantar un model unificat de denominacions per als càrrecs, òrgans de govern i representació, centres i departaments, oficines i serveis de la UIB. Hi trobareu la denominació oficial en català, juntament amb l’equivalent en castellà i en anglès.

El document pretén ser una eina de referència i consulta per consolidar la imatge institucional dins el procés d’internacionalització de la UIB.

Per això, recomanam l’ús d’aquestes denominacions, tant les oficials com les equivalents en altres llengües.