Què fem

La Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, DIRCOM, de la Universitat de les Illes Balears desenvolupa les activitats que afecten la comunicació i imatge, sigui interna o externa, des de la concepció, les estratègies, la planificació i la gestió de la seva realització.

Des de la DIRCOM de la UIB realitzam l'estratègia de comunicació general de la Universitat de les Illes Balears. Ho fem des de la coordinació d'una gestió integral que executam des d'una sèrie de plans d'acció específics adequats des de la mateixa DIRCOM a cada cas concret, sense perdre mai la visió que tot el que projectam és part de la Universitat dels Illes Balears.

LA DIRCOM de la UIB està dirigida pel doctor Antonio Fernández Coca, Delegat del Rector i professor titular d'Expressió Gràfica, i està composta per un equip de professionals. El DIRCOM de la UIB respon directament al Rector, el doctor Llorenç Huguet.

Tot el treball que realitzam des de la DIRCOM està sempre pensat i organitzat en equip.

La nostra missió és trobar una solució coherent i ben gestionada a les teves necessitats com a membre de la comunitat UIB, així com assessorar on i en quin moment és millor llançar la teva proposta de comunicació.

dircomEl director de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB és el responsable de dissenyar la comunicació general en funció d'estratègies generals, així com específiques, segons els grups de públic objectius o grups d'interès als quals es dirigeixi en cada moment.

La tasca del DIRCOM està totalment coordinada amb el Consell de Direcció de la UIB, atès que es tracta d'un element que dóna un servei absolutament transversal al Rector i tots els vicerectorats.

El DIRCOM de la UIB és el responsable del control de la marca des de la seva reputació, el seu posicionament, la seva percepció i la seva projecció, des d'una visió global, capacitat estratègica de síntesi i negociació. També gestiona d'una forma directa i constant les diferents àrees que en depenen, com també desenvolupa el tracte directe amb col·laboradors externs.

El DIRCOM gestiona les àrees institucionals següents: comunicació, informació, promoció, disseny gràfic, interfície gràfica d'usuari i coordinació de continguts de la web institucional, així com la producció de material audiovisual destinat a la comunicació i promoció de la UIB.

A més, la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB gestiona les xarxes socials oficials de la nostra universitat, com són Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ i Youtube.

A més, el DIRCOM de la UIB, entre altres tasques:

  • Gestiona el web corporatiu.
  • Elabora material corporatiu, gràfic i audiovisual.
  • Fa el pla de màrqueting i publicitat corporatiu.
  • Elabora estudis de mercat referents a comunicació i promoció de la UIB.
  • Identifica els focus d'interès per tipus de sectors, professionals i destinataris particulars.
  • Coordina les relacions amb els mitjans, la comunicació interna i externa, la capacitat de saber aconsellar la millor eina de comunicació per a cada ocasió.
  • Gestiona el seguiment de mitjans quant als continguts relacionats amb la UIB.
  • Defineix la comunicació interna de la UIB, des de l'anàlisi de temps, mitjans i eines.
  • Produeix material informatiu intern i extern.
  • Dissenya l'organització d'actes públics, la participació institucional en fires i es coordina amb la unitat de protocol de la UIB.